Användarvillkor

Användarvillkor för Singelklingans dejtingtjänster 

Inledning

Dessa användarvillkor ingås mellan Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, org.nr. Nr 969793-0353 (nedan kallade ”Singelklingan”) och Medlemmar (nedan kallade “du” eller “din”).

Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, org erbjuder tjänster vars syfte är att underlätta dejting mellan individer i intressegrupper för personliga och icke-kommersiella ändamål samt i underhållssyfte via elektroniska kommunikationsnät (nedan kallade ”Tjänster”), vilka är följande:

Singelklingan, tillgänglig endast för Medlemmar.

Samtliga funktioner i denna tjänsten är betaltjänster och endast kan användas av Medlemmar som erlägger medlemsavgift/prenumerationsavgift.

Registrering för en eller flera Tjänster samt användning av Tjänsterna innebär att du accepterar dessa Användarvillkor för Medlemmar till fullo. Genom att skapa ett konto intygar Medlemmen därmed att han/hon är helt informerad och förbinder sig att följa Användarvillkoren.

Användarvillkoren tillhör Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB,. Följaktligen krävs godkännande på förhand från Singelklingan för all spridning och utnyttjande, representation, reproduktion eller annan användning, helt eller delvis, genom vilket medium som helst, med undantag för användning i personligt och icke-professionellt syfte. Utan detta tillstånd kan den part som bryter mot reglerna bli föremål för sådana straffrättsliga och civilrättsliga påföljder som föreskrivs genom lag.

Artikel 1. Definitioner

De ord eller begrepp som används i dessa användarvillkor och börjar med stor bokstav ska ha följande innebörd:

”Konto” anser det strikt personliga gränssnitt som är tillgänglig för medlemmar, som de kan använda för att kännas igen på Webbplatserna, utnyttja de tjänster de har registrerat sig för, fylla i och ändra sin profil och, om tillämpligt, förnya eller avsluta sin prenumeration.

”Allmänna gruppsidor” hänvisar till sidor som är tillgängliga för alla medlemmar.

”Evenemang” eller ”Aktivitet” kan hänvisa både till, beroende på webbplats, kostnadsfri eller betalt evenemang som medlemmar och, om tillämpligt, deras Gäster, kan använda för att träffas personligen i enlighet med Singelklingans Villkor för specifikt Evenemang, som också tillämpas här och i artikel 10 i dessa användarvillkor.

”Betaltjänster” avser alla betalda Tjänster tillgängliga för Medlemmar.

”Profil” hänvisar till ett utrymme som tillhandahålls till en Medlem, där Medlemmen kan beskriva sig själv och sina egenskaper, lägga upp foton och videor och som kan ses av andra Medlemmar.

”Tjänster” avser alla tjänster, oavsett om de är betalda eller kostnadsfria, som är tillgängliga för medlemmar på webbplatser som tillhör Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB.

”Specialiserade webbplatser” avser webbplatser som är reserverade för vissa kategorier av medlemmar.

”Medlem” avser en användare av en eller flera Tjänster som har registrerat sig och betalat Prenumerationsavgift för dessa.

 ”Prenumeration” avser ett fast pris som ger tillgång till vissa tjänster, inklusive betaltjänster, under den begränsade period som anges i den relevanta Prenumerationen som köps av en Prenumerant.

 ”Användarvillkor” avser detta avtal.

”Tredjepartswebbplatser” avser tredjepartswebbplatser på nätet eller mobilapplikationer.

”Uppgradering” avser betaltjänster som köps av en Prenumerant som en extra egenskap för en prenumeration.

”Webbplatser” avser alla dejtingwebbtjänster som tillhandahålls av ett företag i Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, inklusive de Allmänna dejtingsidorna och mobilapplikationer som publiceras av Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, och genom vilka Tjänsterna tillhandahålls.

Artikel 2. Tillgång, registrering och Prenumeration

2.1. Procedurer och villkor för åtkomst till och registrering för Tjänsterna

Medlemmen måste registrera sig för åtkomst till tjänsten och ska stå för kostnaden för anslutningen till Tjänsten likväl som för användning av Tjänsterna.

Genom att acceptera dessa användarvillkor när du registrerar dig ingår du ett formellt medlemsavtal för Tjänsterna. Detta resulterar i att du blir medlem, kan utforska Tjänsterna och får tillgång till de kostnadsfria funktionerna i de tjänster som beskrivs i artikel 4.1 nedan.

För att registrera sig och bli medlem måste du vara minst 18 år gammal, uppfylla kraven för registrering eller åtkomst till relevanta tjänster, ha nödvändig rättslig kapacitet att ingå ett avtal (dvs. inte vara under förmyndarskap), läsa dessa Användarvillkor, Cookiepolicyn och Dataskyddspolicyn och fylla i de obligatoriska fälten i formuläret för registrering.

En medlem kan inte skapa fler än ett Konto med samma e-postadress.

Efter genomförd registrering fyller medlemmen i sin profil. Informationen tillhandahålls på obligatorisk basis, för att kunna utnyttja tjänsterna. Denna information publiceras på webbplatsen och sprids till andra medlemmar via tjänsterna.

När alla nödvändiga villkor för registrering har uppfyllts ska varje Medlem skapa ett helt konfidentiellt och personligt användarnamn och lösenord, vilket gör det möjligt för honom/henne att få åtkomst till Kontot.

Medlemmen ansvarar för användningen sina identifieringsuppgifter av tredje part eller handlingar eller uttalanden som görs av en mellanhand på hans/hennes Konto, oavsett om de är bedrägliga eller inte. Medlemmen ska ersätta Singelklingan för alla eventuella anspråk som uppkommer i samband med sådan användning, såvida inte felet är uteslutande hänförligt till Singelklingan eller ett tekniskt fel inom Tjänsterna. Vidare är Singelklingan inte skyldig och har inte de tekniska medlen som krävs för att kontrollera identiteten för individer som registrerar sig för Tjänsterna. Om Medlemmen har anledning att tro att en annan person använder hans/hennes identifieringsuppgifter eller hans/hennes Konto ska Medlemmen omedelbart meddela Singelklingan om detta.

2.2. Procedurer och villkor för Prenumerationen

Prenumeration på Tjänsterna, är en betaltjänst. Medlemmen kan köpa en Prenumeration och därmed bli Prenumerant och nyttja alla funktionerna i de Betaltjänsterna som beskrivs i Artikel 4.2.

För att göra detta ska Medlemmen först identifiera sig med sin e-postadress och sitt konfidentiella lösenord. Efter att ha valt sin Prenumeration och betalningssätt måste Medlemmen skicka in sin betalning. Genom det sista steget ingås ett medlemsavtal för Betaltjänsterna och Medlemmen accepterar därmed Användarvillkoren utan reservationer. När betalningen har skickats dirigeras Prenumeranten till sidan för betalningsbekräftelse. Singelklingan bekräftar att betalningen för Prenumerationen har inkommit genom att skicka ett e-postmeddelande.

Artikel 3. Rätt att avsluta tjänsten

Prenumeranten har rätt att ångra köpet av Prenumerationen inom 14 dagar efter betalningen har gjorts och utöva denna ångerrätt utan vidare skyldigheter och utan att uppge någon orsak för detta i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Uppsägningen ska inkomma till Singelklingan inom fjorton dagar efter köpet av Prenumerationen. Meddelande om uppsägning kan skickas till Singelklingan via e-post eller förmedlas via de kontaktuppgifter som anges i dessa Användarvillkor eller genom att fylla i den ångerblankett som Konsumentverket tillhandahåller för ändamålet här och skicka den till Singelklingan.

Endast frågor som rör utövande av denna rätt att avbryta ett avtal kommer att hanteras genom dessa kontaktuppgifter. För att annulleringen ska utövas effektivt ska Prenumeranten skicka sin ansökan inom den 14 dagar långa ångerperioden.

Å andra sidan, om Prenumeranten använder sitt Konto och Tjänsterna innan denna 14-dagarsperiod har gått så innebär den första inloggningen efter det att Prenumerationen har betalats en uttalad begäran av Prenumeranten att få omedelbar tillgång till Betaltjänsterna. Åtkomst till Tjänsterna under 14-dagarsperioden innebär inte att Prenumeranten förlorar sin rätt att ångra köpet, vilken fortsätter att gälla fram till utgången av 14-dagarsperioden.

Ersättning ska betalas ut inom fjorton dagar från det datum Singelklingan informerades om Prenumerantens beslut att avbryta, med samma betalningsmedel som användes av Prenumeranten vid den inledande transaktionen, såvida inte Prenumeranten har meddelat något annat.

Artikel 4. Tjänstens funktioner

4.1 Kostnadsfria funktioner som är tillgängliga för Medlemmar

Genom registrering för Tjänsterna kan individer bli Medlemmar och få tillgång till följande funktioner:

Skapa en Profil som är synlig för andra Medlemmar på webbplatsen, i enlighet med de åtkomstbegränsningar som Medlemmen själv väljer;

I enlighet med valda Tjänster, utföra sökningar.

Visa andra Medlemmars Profiler, i enlighet med de begränsningar som väljs av Medlemmen.

Kontakta och svara på meddelanden från medlemmar.

Lägga till en Medlem i sitt nätverk eller följa medlem;

Registrera sig för och delta i Evenemang och Aktiviteter som görs tillgängliga genom Tjänsterna, om så är tillämpligt, (de kan vara avgiftsbelagda Evenemang och Aktiviteter);

Artikel 5. Tjänster

5.1 Singelklingans skyldigheter i relation till Tjänsterna

Syftet med Tjänsterna är inte att organisera träffar i ”verkliga livet” mellan Medlemmarna och inte heller att erbjuda rådgivning gällande relationer eller hur man etablerar ett stabilt förhållande, oavsett Medlemmens personliga motiveringar när det gäller detta.

Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med händelser av alla slag som kan ske mellan Medlemmar under onlinekontakt, oavsett om det är via Webbplatserna eller genom Tredjepartswebbplatser eller under träffar i ”verkliga livet” mellan Medlemmar och som sker som en direkt följd av att dessa Tjänster har använts.

Syftet med Tjänsterna är inte att ge tillgång till nätet eller tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster för allmänheten. Därför åtar sig inte Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, att verifiera Medlemmarnas faktiska identitet när de kopplar upp sig mot Webbplatserna. De kan inte heller på något djupgående sätt styra eller moderera innehållet som Medlemmarna kan publicera på Tjänsterna under eget ansvar. 

Därför påminns Medlemmar om att de inte får lämna ut någon information om andra Medlemmar som gör det möjligt att identifiera dem eller hitta dem (efternamn, postnummer, e-postadress, telefonnummer osv.).

5.2 Medlemmarnas skyldigheter

Bestämmelserna i denna artikel tillämpas från och med registreringen/start av Prenumeration och ska förbli tillämpligt under hela användningsperioden för Tjänsterna, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 9 nedan.

För att använda Tjänsterna ska Medlemmen acceptera att följa alla lagar som gäller i relation till andra Medlemmars rättigheter samt iaktta de skyldigheter som anges nedan.

5.2.1. Allmänna krav:

Medlemmen har följande allmänna skyldigheter:

Uppföra sig uppriktigt mot Singelklingan och andra Medlemmar;

Respektera immateriella rättigheter för innehåll som tillhandahålls av Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, likväl som andra Medlemmars immateriella rättigheter;

Säkerställa att han/hon definierar gränserna för sitt privatliv och att han/hon är ansvarig för att endast tillhandahålla information som inte kan skada honom/henne genom spridningen via tjänsterna.

5.2.2. Grundläggande skyldigheter:

Medlemmarna har generellt sett följande grundläggande skyldigheter (nedan kallade “Grundläggande skyldigheter”) att:

Använda Tjänsterna i enlighet med deras syfte, vilket är att göra det möjligt för individer att träffas för personliga och underhållnings- och icke-kommersiella ändamål;

Inte använda Tjänsterna för professionella, kommersiella, vinstrelaterade (reklam, jaga kunder, mm.) eller i allmänt icke-personliga ändamål;Inte använda Tjänsterna för sexuella trakasserier eller prostitution;

Inte publicera, visa eller sprida, på något sätt i någon form, falsk information eller falskt innehåll;

Inte lägga upp påståenden eller innehåll som kan göra intrång på andras rättigheter eller som är kränkande, stötande, obscent, våldsamt eller hetsar till våld, politiskt, rasistiskt eller främlingsfientligt, eller i allmänhet något påstående eller innehåll som strider mot syftet med Tjänsterna, lagar och förordningar, individers rättigheter eller allmän moral. Särskilt gäller detta foton, information, data eller filer som tillhandahålls av en Medlem eller Prenumerant som måste vara anständiga och endast inkludera Medlemmen, eller om de berör en tredje part, användas med uttryckligt tillstånd från denna och under Medlemmens ansvar;

Inte trakassera andra Medlemmar.

Inte nämna på Webbplatsen någon personlig information som tillhandahålls av en Medlem av Singelklingan (e-postadress, postadress, telefonnummer osv.) som kan göra det möjligt för en Medlem att kontakta en annan Medlem utan att använda Tjänsterna;

Inte lägga upp, visa eller sprida, på något sätt i någon form, information eller innehåll som kan leda till att minska, störa eller förhindra normal användning av Webbplatserna och Tjänsterna, störa och/eller bromsa upp det normala kommunikationsflödet mellan Medlemmarna och/eller Prenumeranterna genom Tjänsterna, som t.ex. programvara, virus, logiska bomber, massutskick, m.m. Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, reserverar rätten att ta bort massmeddelanden som har skickats av en Medlem för att bevara kvaliteten för den normala användningen av Tjänsterna.

Inte lägga upp, visa eller sprida, på något sätt i någon form, information eller innehåll som innehåller hyperlänkar till Tredjepartswebbplatser på Webbplatserna i Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, som kan tänkas vara olagliga, omoraliska och/eller inte uppfyller Tjänsternas syfte.

Inte lägga upp foton eller annat visuellt innehåll som innehåller minderåriga.

Använda det konfidentiella lösenordet och användarnamnet för Medlemmen endast för att logga in på Tjänsterna. Medlemmen får inte på något sätt eller av något skäl, kommunicera, sprida, dela eller tillgängliggöra sitt lösenord och/eller användarnamn till någon tredje part.

Artikel 6. Avgifter, betalningsvillkor och förnyelse

6.1. Avgifter och betalningsvillkor för Betaltjänsterna

För att använda Betaltjänsterna ska Medlemmen ha en Prenumeration, för vilka avgifterna och betalningsvillkoren beskrivs på Webbplatserna. Medlemmen kan köpa en Prenumeration genom att betala med ett bankkort genom att använda en onlinetjänst för betalning (Stripe i samarbete med Paid Memberships Pro) i enlighet med de alternativ som ges på den berörda Webbplatsen. Avgifterna anges i svenska kronor (inklusive alla skatter).

6.2. Villkor för förnyelse av Prenumerationen

Vid utgången av varje giltighetsperiod förnyas Prenumerationen med en period om en månad, såvida den inte avslutats av Prenumeranten i enlighet med villkoren som anges i artikel 9 nedan. När den har förnyats kan Prenumerationen, inklusive alla Uppgraderingar (om några), debiteras till Prenumeranten till standardpriset (utan rabatt) som gäller för aktuell Tjänst och för den period som är likvärdig med den som ursprungligen valdes.

Varaktigheten för Prenumerationen är dessutom tillgänglig för Prenumeranten i avsnittet ”Mitt konto” där Prenumeranten kan hantera sin Prenumeration och om så är tillämpligt, avsluta den automatiska förnyelsen.

Artikel 7. Immaterialrätt

7.1. Innehåll som sprids genom Tjänsterna

Alla Tjänsternas namn, varumärken, logotyper, grafik, fotografier, animationer, videoklipp och texter som finns på Webbplatserna tillhör exklusivt Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, och, om så är tillämpligt, dess partners, och får inte reproduceras, användas eller kommuniceras utan uttryckligt tillstånd av Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, eller deras partners. Sådana handlingar kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Användarrättigheterna som har getts till Medlemmen är begränsade till privat och personlig användning så länge han/hon har rätt att använda Tjänsterna. All annan användning av Medlemmen är förbjuden.

Det är förbjudet för Medlemmen att bland annat modifiera, reproducera, hämta, sända, överföra, utnyttja kommersiellt och/eller sprida Tjänsterna, Webbsidorna eller datorkoder för de element som ingår i Tjänsterna och Webbplatserna, oavsett hur detta görs.  Sådana handlingar kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

7.2. Innehåll som sprids av medlemmar och prenumeranter

Medlemmen ger Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, en kostnadsfri licens att använda de immateriella rättigheter som härrör från det innehåll som tillhandahålls av Medlemmen i samband med hans/hennes registrering och hans/hennes användning av Tjänsterna eller visningen av hans/hennes profil på Tjänsterna. Licensen inkluderar specifikt rätten för Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, att reproducera, representera, anpassa, översätta, analysera, använda för Tjänsterna eller underlicensiera innehåll som Medlemmen (information, bilder, beskrivning, sökkriterier, mm.) för alla delar av Tjänsterna och på alla Webbsidor i e-postmeddelanden av Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, och i allmänhet för alla elektroniska kommunikationsmedier (e-post, internet, mobilapplikationer) i samband med Tjänsterna.

Medlemmen eller Prenumeranten auktoriserar uttryckligen Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, att ändra innehållet för att anpassa Tjänsternas grafik och eller andra kommunikationsmedier som avses ovan, och/eller göra den kompatibel med tekniska funktioner eller format som stöds av relevanta medier. Dessa rättigheter ges på internationell basis och under hela användarperioden mellan Medlemmen och Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB. Medlemmen får inte kopiera, återge eller på annat sätt använda innehållet som produceras av andra Medlemmar, annat än för användningen av Tjänsterna för personligt och privat bruk.

Artikel 8. Representationer och garantier

8.1. Drift av Webbplatserna och Tjänsterna

8.1.1 För att använda Tjänsterna måste Medlemmen ha nödvändig kunskap, utrustning och programvara för att använda internet eller mobilapplikationer för att få tillgång till Tjänsterna. Singelklingan tillämpar vissa säkerhetsåtgärder i samband med användningen av Tjänsterna. Medlemmen accepterar dock att Singelklingan på grund av internets natur och begränsningar, inte kan garantera att en anslutning till internet eller mobilapplikationer kan vara helt säker.

8.1.2 Medlemmen eller Prenumeranten måste ha all utrustning, inklusive programvara och lämpliga inställningar, för bra användning av Tjänsterna, den senaste versionen av webbläsaren, aktiverade JavaScript-funktioner, tillåta sessioncookies och acceptera popupfönster.

8.1.3 Singelklingan garanterar inte att Medlemmen kommer att kunna använda Tjänsterna om han/hon använder ett verktyg för att ta bort popupfönster eller likvärdigt; i så fall måste denna funktion inaktiveras innan du kan använda Tjänsterna.

8.1.4 Singelklingan garanterar inte att Medlemmen kommer att kunna använda Tjänsterna om hans/hennes internetleverantör inte kan ge tillräcklig servicenivå. På samma sätt behövs en smarttelefon och en tillfredsställande anslutning för att kunna använda mobilapplikationer som användaren har köpt.

8.1.5 Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, ansvarar inte för eventuella brister i funktionaliteten, dålig åtkomst eller dåliga villkor för användning av Webbplatserna och Tjänsterna som kan hänföras till olämplig utrustning, interna driftfel för Medlemmens serviceleverantör, överbelastning av nätverk och för alla andra orsaker som inte kan härledas till Singelklingan och som utgör force majeure-händelser.

8.1.6 Användning av Tjänsterna kan förhindras tillfälligt på grund av underhåll, uppdateringar eller tekniska förbättringar eller för uppdatering av innehåll och/eller hur de presenteras. Om så är möjligt kommer Singelklingan att informera sina Medlemmar innan några underhållsarbeten eller uppdateringar som kan påverka Tjänsterna görs.

8.2. Information och innehåll som tillhandahålls av Medlemmarna

8.2.1. Information som tillhandahålls av en Medlem för Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, ska vara exakta och sanningsenliga. Följderna som utlämnande av sådan information kan ha för en Medlems liv eller andra Medlemmars liv är uteslutande den berörda Medlemmens ansvar. Medlemmar  kan lämna ut och sprida information, data, text, innehåll och bilder som berör Medlemmen via Tjänsten på sitt eget initiativ. Singelklingan kommer att bearbeta Medlemmens personuppgifter i enlighet med Dataskyddspolicyn. Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, kan inte hållas ansvarig för eventuella överträdelser av Medlemmens bildrättigheter, ära, rykte eller sekretess gällande hans/hennes privatliv, som kan uppstå på grund av spridning av information som rör Medlemmen i den utsträckning detta har beskrivits i Användarvillkor och Dataskyddspolicyn.

8.2.2. Singelklingan kan inte hållas ansvariga för korrekthet eller felaktigheter i informationen och innehållet som tillhandahålls av Medlemmar eller för följderna av att använda denna information och innehåll. Vidare kan Singelklingan inte hållas ansvariga för något innehåll som sprids av en Medlem eller Prenumerant som potentiellt kan göra intrång på rättigheter som tillfaller en eller flera av andra Medlemmar eller tredje parter och för vilket Singelklingan demonstrerar att de inte har informerats av en Medlem eller tredje part, eller där de inte har aktuell eller förhandsinformation om dess spridning eller där de inte har brutit mot några avtalsenliga skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

Singelklingan kan hållas ansvariga av en Medlem om en överträdelse har begåtts av Singelklingan eller någon av deras underleverantörer som var den enda orsaken till en faktiskt och direkt förlust för Medlemmen. Om så är tillämpligt ansvarar Singelklingan för att visa att de inte har begått något brott i utförandet av sina avtalsenliga förpliktelser. Singelklingan kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som åsamkats Medlemmen i de fall då dessa orsakats av Medlemmen eller om de är ett resultat av force majeure.

8.2.3. Kvaliteten på de tjänster som förväntas av både Singelklingan och dess Medlemmar innebär att vissa etiska uppförandekoder när det gäller Medlemmarnas beteende följs genom att respektera tredjepartsrättigheter samt gällande lagar och förordningar. För att uppfylla dessa krav på kvalitet, individuellt ansvar och etik låter Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, alla Medlemmar rapportera allt innehåll (fotografier, text, video), beteenden eller kommentarer från en annan Medlem som verkar vara i strid mot gällande lagar och förordningar, gällande Tjänsternas syfte, tredjepartsrättigheter eller allmän moral.

Därför ska Medlemmar godkänna och acceptera att data de tillhandahåller, likväl som deras beteende eller kommentarer som görs genom Tjänsterna kan rapporteras av andra Medlemmar och kan bli föremål för moderering och/eller kontroll av Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, mot bakgrund av objektiva kriterier. Om den här rapporten eller kontrollen avslöjar att en Medlem har brutit mot rådande lagar och förordningar eller har brutit mot sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor kan Singelklingan utesluta denna Medlem genom att ta bort hans/hennes Konto i enlighet med artikel 9 nedan. Beroende på beteende eller kommentarer som Medlemmarna gör kan modereringsteamet besluta att blockera alla nya registreringar av den berörda personen.

8.2.4. Om Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, hålls ansvarig för en överträdelse som en Medlem har gjort av någon av hans/hennes lagliga eller avtalsenliga skyldigheter i enlighet med Användarvillkoren accepterar Medlemmen att gottgöra och hålla Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB, skadelöst för alla eventuella skador, utgifter eller beslut som utfärdas mot dem, på grund av Medlemmens brott mot sina skyldigheter.

8.3. Länkar och externa resurser

Singelklingan är endast ansvarig för hyperlänkar som de har skapat inom Webbplatserna och Tjänsterna och har ingen kontroll över Tredjepartswebbplatser och externa resurser (tredjepartswebbplatser eller mobilapplikationer, sociala nätverk, mm.) till vilka hyperlänkarna på de här Webbplatserna eller Tjänsterna pekar. Singelklingan kan inte hållas ansvarig för tillhandahållande av länkar som pekar till tredjepartswebbplatser och kan inte hållas ansvarigt för deras innehåll, annonser, produkter, egenskaper, tjänster eller andra element som finns på eller är baserade på användning av sådana tredjepartswebbplatser utan att ha fått direkt eller föregående meddelande om dess uttryckta oönskade natur genom ett meddelande. Vi påminner om att besök och användning av Tredjepartswebbplatser styrs av deras användarvillkor och att sådana besök och användning görs helt på Medlemmens eget ansvar.

Alla problem relaterade till en länk ska rapporteras till Singelklingan med hjälp av kontaktuppgifterna i artikel 16 i dessa Användarvillkor.

Artikel 9. Pausa profil – Stänga konto – Avsluta prenumeration

9.1 Avsluta konto

Alla Medlemmar kan när som helst avsluta sin Prenumeration genom att begära att avsluta sitt Konto på Singelklingan, utan ytterligare avgifter än de som är relaterade till överföringen av hans/hennes begäran och utan att ange ytterligare skäl. Detta kan göras i ”Mitt konto”, via e-post eller genom att använda kontaktformuläret, eller på vilket sätt som helst som kan anvisas i detta avsnittet. En sådan begäran verkställs inom 3 arbetsdagar efter att begäran om stängning har inkommit till Singelklingan och Medlemmen kan inte längre använda sin Prenumeration eller några Uppgraderingar. Medlemmen kommer att informeras via e-post om stängningen av hans/hennes Konto.

9.2 Icke-förnyande/uppsägning av prenumerationen som görs av Prenumeranten

Medlemmen kan avsluta den automatiska förlängningen av sin Prenumeration minst 48 timmar innan den förnyas genom att gå till Mitt konto. Prenumerationen avslutas på utgångsdatumet för Prenumerationen. Avslutandet av Prenumerationen bekräftas till Medlemmen via e-post. Prenumeranten har inte längre tillgång till Tjänsterna från det datum Prenumerationen går ut.

9.3 Uppsägning av Prenumerationen som görs av Singelklingan

Utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i Användarvillkoren, i händelse av att en Medlem gör sig skyldig till en allvarlig överträdelse kan Singelklingan permanent avsluta Konton som tillhör relevant Medlem från alla Webbplatser och Tjänster och/eller förbjuda all åtkomst eller prenumerationer för relevant Medlem till en eller flera Evenemang eller Aktiviteter. Medlemmen kommer att informeras via e-post om detta samma datum som Kontot stängs.

Avslutandet av Kontot kommer att gälla utan att det påverkar eventuella skadestånd som Singelklingan kan begära från Medlemmen eller hans/hennes efterträdare och juridiska ombud som ersättning för de förluster som har uppstått för Singelklingan på grund av överträdelsen.

Artikel 10. Evenemang och Aktiviteter

När Evenemang och Aktiviteter erbjuds till Medlemmar på Webbplatserna gäller specifika villkor för detta. Du kan läsa dessa på sidan som beskriver Evenemanget eller Aktiviteten.

Artikel 11. Personuppgifter

Personuppgifter tillhörande Medlemmar och Prenumeranter bearbetas i enlighet med Singelklingans Dataskyddspolicy.

Artikel 12. Hela avtalet

Dessa Användarvillkor utgör ett avtal som reglerar förhållandet mellan Medlemmen och Singelklingan. Dessa ersätter alla tidigare bestämmelser, oavsett om dessa inte uttryckligen hänvisas till eller bifogas, och beskriver alla rättigheter och skyldigheter som tillfaller Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design KB och Medlemmen avseende ämnet.

Om en eller flera bestämmelser i Användarvillkoren anses vara icke-verkställbara enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller som en följd av ett slutligt beslut av behörig domstol eller myndighet, ska återstående bestämmelser i Användarvillkoren anses vara verkställbara i full kraft och effekt, i den utsträckning detta är tillåtet enligt lag.

Artikel 13. Ändring av Tjänsterna eller Användarvillkoren

13.1 Ändring av Tjänsterna

Singelklingan kan uppdatera och ändra innehållet och/eller egenskaperna för Tjänsterna när som helst för att förbättra deras kvalitet. Medlemmen kommer att informeras om dessa uppdateringar eller ändringar när de implementeras på Webbplatserna.

13.2 Ändring av Användarvillkoren

Singelklingan förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor om detta (i) krävs enligt lag, domstolsbeslut eller andra bindande beslut från relevanta myndigheter, (ii) om ändringar görs i Tjänsterna som tillhandahålls eller ytterligare tjänster tillkommer vilket kräver ändringar av Användarvillkoren, eller (iii) av någon annan anledning som Singelklingan bedömer kräver en ändring av Användarvillkoren, förutsatt att i fall av materiella ändringar, Medlemmen ska i sådana fall informeras minst en (1) månad i förväg på ett sätt som är förenligt med gällande lagar och regler.

Användare av Webbplatserna som inte accepterar ändringar av Användarvillkoren kan sluta använda Webbplatserna. Medlemmar som inte accepterar ändringar av Användarvillkoren har rätt att säga upp sitt medlemskap och Prenumeration. Om materiella ändringar görs med hänvisning till (ii) eller (iii) ovan, har Medlemmen vid sådan uppsägning också en rätt att återfå en pro-rata andel av det denne har betalt i förskott för Prenumerationer och Uppgraderingar under dessa Användarvillkor, förutsatt att en ändring enligt (ii) också är till nackdel för Medlemmen.

Medlemmar som anmäler sig för en prenumeration innan en väsentlig ändring görs av Användarvillkoren med hänvisning till (iii) ovan, har rätt att begära att Användarvillkoren som var i kraft när denne köpte sin Prenumeration, ska förbli gällande för den aktuella Prenumeration men dock inte för förnyelser av Prenumerationen. Sådan begäran måste göras inom en månad från det att Prenumeranten informerats om ändringen och genom att använda sådana kontaktdetaljer som framgår av artikel 14 nedan. Efter att den aktuella prenumerationstiden har löpt ut ska de ändrade Användarvillkoren tillämpas på sådan Prenumeration. Om Medlemmen inte gör en sådan begäran inom en (1) månad från det att denne har notifierats om de uppdaterade Användarvillkoren, ska Medlemmen anses ha accepterat de ändrade Användarvillkoren.

Artikel 14. Tillämplig lag – Tvister

De här Användarvillkoren lyder, tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om Medlemmen är bosatt i ett annat land än Sverige kan det finns obligatoriska konsumentskyddslagar som ger Medlemmen ytterligare rättigheter utöver dem som anges i Användarvillkoren och i den svenska konsumentlagstiftningen.

För alla begäranden eller krav relaterade till en Prenumeration kan Medlemmen  kontakta Singelklingan genom att skicka ett brev till Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design med adress Myreberget 1, 457 96 LUR – Sverige eller genom att fylla i kontaktformuläret och se till att han/hon anger sitt användarnamn, kundnummer och e-postadress. Medlemmen eller Prenumeranten kan även kontakta kundtjänst via e-post på support@singelklingan.se.

Vidare kan Medlemmen också lämna in ett klagomål till Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Den Europeiska kommissionen kommer att vidarebefordra Medlemmens klagomål till behöriga nationella ombudsmän.

Om det inte går att nå en lösning utanför domstol angående en tvist relaterad till Användarvillkoren ska frågan istället tas upp i domstol i Sverige, såvida inte en Medlem är bosatt i ett annat land än Sverige och utländska obligatoriska konsumentskyddslagar tillhandahåller ett obligatoriskt forum för konsumenttvister.

Artikel 15. Om oss

De Tjänster som tillhandahålls av Singelklingan till medlemmar enligt dessa Användarvillkor erbjuds av Singelklingan, The Odd Duck Nordic Web Design med organisationsnummer 969793-0353 med adress Myreberget 1, 457 96 LUR – Sverige. Kontakt: support@singelklingan.se. Webbplatserna finns på servrar som tillhör Inleed/Yelles AB Sverige.

Om du har några frågor kan du också kontakta Singelklingan genom att fylla i kontaktformuläret.

New Report

Close